Είσαι Δικαιούχος του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

  Μάθε πρώτος όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν υποβάλλεις την αίτησή σου για το επιδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας!

  Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

  Με το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» νοικοκυριά και αγρότες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιχορήγηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες). 

   

  Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, έχει ήδη ξεκινήσει από τις 2 Μαΐου 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη όλων των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου.

   

  Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα; 

   

  Δικαίωμα συμμετοχής στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα, έχουν οικιακές εγκαταστάσεις (νοικοκυριά) και επαγγελματίες αγρότες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν το δικό τους φωτοβολταϊκό σύστημα σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία)*.  

  Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

   

  Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την υποβολή της αίτησης;

   

  Σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, προκειμένου να λάβει την αντίστοιχη επιχορήγηση, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • ☑️ Να διαθέτει ΑΦΜ και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς η ταυτοποίηση και η αίτησή του θα πραγματοποιηθούν μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • ☑️ Να έχει ήδη συνάψει σχετική σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ πριν από την υποβολή της αίτησης για το Πρόγραμμα.
  • ☑️ Να μην έχει λάβει προηγούμενη δημόσια ενίσχυση για το ίδιο σύστημα (φωτοβολταϊκό σταθμό με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης) από κάποιο άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
  • ☑️ Να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

  Αν ο αιτούμενος υπάγεται στις κατηγορίες Β και Γ (βλ. πίνακα) θα πρέπει να έχει υποβάλλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως υπόχρεος ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ / ΜΣΣ» σε περίπτωση κοινής δήλωσης, η οποία θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί. Ενώ, αν υπάγεται στην κατηγορία Δ (βλ. πίνακα), απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει κάνει εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

   

  Πώς υποβάλλω την αίτησή μου για το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

  Η αίτηση για το Πρόγραμμα χρηματοδότησης, γίνεται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ https://pvstegi.gov.gr/. Για την είσοδο στην υπηρεσία, θα πραγματοποιηθεί πρώτα αυθεντικοποίηση του χρήστη με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών taxisnet.

   

  Ο αιτούμενος θα πρέπει επίσης, να δηλώσει υπεύθυνα ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά, καθώς και να συναινέσει για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση των στοιχείων αυτών με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημοσίου τομέα. Για το λόγο αυτό, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η γνωστοποίηση και η ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του αιτούμενου.

   

  Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστώ για την ολοκλήρωση της αίτησής μου; 

  Όλοι οι αιτούμενοι, ανεξαρτήτως κατηγορίας, θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τα εξής πεδία:

   Τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός με σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται).

   Την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται).

   Τη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), η οποία όμως δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 50kWh.

   Την κατηγορία στην οποία εμπίπτει και για την οποία αιτείται επιχορήγηση. Καθώς και αν εμπίπτει σε μία από τις εξής κατηγορίες: ΑμεΑ σε βαθμό τουλάχιστον 67%, μονογονεϊκή, τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

   Τη σύμβαση σύνδεσης που έχει ήδη συνάψει με τον ΔΕΔΔΗΕ.

   Ένα email στο οποίο έχει άμεση πρόσβαση. Σε αυτό θα σταλεί απευθείας κωδικός μίας χρήσης για πιστοποίηση και θα χρησιμοποιείται στο εφεξής για κάθε σχετική επικοινωνία με τον αιτούμενο.

   Την ημερομηνία γέννησης του αιτούμενου.

   Την απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας, στην περίπτωση που ο αιτούμενος πρόκειται να εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα σε κοινόκτητο ή κοινόχρηστο χώρο.

   Τη δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας από τον αιτούμενο και από τους συγκύριους ή δήλωση Deminimis για την κατηγορία Δ (αγρότες).

   

  Επιπλέον, για τις κατηγορίες νοικοκυριών Β και Γ (βλ. πίνακα) ο αιτούμενος θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

   Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

   Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος αιτούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών.

   

  Τέλος, για την κατηγορία Δ (αγρότες), ο αιτούμενος θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα εξής:

   Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος.

   Δήλωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ), συνοδευόμενη από σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

   

  Πώς θα ενημερωθώ για την πορεία της αίτησής μου και την επιχορήγηση που δικαιούμαι;

  Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο αιτούμενος ως προς την πληρότητά τους. Εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και μέσω του email που δηλώθηκε στην αίτηση, για την αποδοχή ή την απόρριψη της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα.

   

  Σε περίπτωση που ο αιτούμενος κριθεί επιλέξιμος, δεσμεύεται απευθείας το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει βάσει της ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού και της χωρητικότητας του συστήματος αποθήκευσης (αν υφίσταται). Ταυτόχρονα, λαμβάνεται υπόψη και το ποσοστό προσαύξησης (10%) για τις ειδικές περιπτώσεις (ΑμεΑ, μονογονεϊκή, τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια).

  Πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά στη Στέγη"

   

  Αν είμαι δικαιούχος, ποια δικαιολογητικά θα χρειαστώ για την πιστοποίηση και καταβολή της αίτησης επιχορήγησης;

  Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους δικαιούχους, θα πρέπει να προσκομιστούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://pvstegi.gov.gr/ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

   

   Φωτοαντίγραφα των παραστατικών όλων των λιανικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν για την αγορά του εξοπλισμού.

   Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού του συστήματος (φωτοβολταϊκού και μπαταρίας). Εφόσον υφίσταται μπαταρία, ο αιτούμενος θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι η μπαταρία συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 62619 ή VDE 2510-50 ή UN38.3 ή άλλα αντίστοιχα με αυτά.

   Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής, απ’ όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλλει ο αιτούμενος.

   Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούμενου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και μαζί, αναλυτικό πίνακα με τα Serial Number των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

   Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

  Τί κερδίζω συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

  Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα επιχορήγησης αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη τόσο για τους δικαιούχους, όσο και για την εθνική οικονομία στο σύνολό της. Στόχος του είναι η εγκατάσταση ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης.

  Net Zero Emissions

   

  Αν σκεφτόσουν πως είναι καιρός σιγά-σιγά να επενδύσεις σε κάποιο ολοκληρωμένο φωτοβολταϊκό σύστημα, τώρα μάλλον, ήρθε η στιγμή να πάρεις το θέμα πιο «ζεστά». Δες αν πληροίς τις προϋποθέσεις, υπόβαλλε την αίτησή σου και βγες διπλά κερδισμένος. Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» θα σου εξασφαλίσει σίγουρα μία πολύ σημαντική οικονομική ενίσχυση για το νέο αυτό ξεκίνημα... ενέργειας! 

  Θες να μάθεις τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να εξισορροπήσεις παραγώμενη-καταναλώμενη ενέργεια, μειώνοντας έτσι τα πάγια έξοδα στο σπίτι; Εδώ είσαι! 

  ➡️ Τι είναι το Net Metering; Μάθε τα πάντα για τη νέα τάση που θα ωφελήσει και την τσέπη σου και το περιβάλλον!  

  Net Metering